XML Element
xmlNamehtml
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
string
XmlComment
XmlAttributes
Struct (XML Attributes)
XmlChildren
Array (XML Node List)
1
XML Element
xmlNamebody
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
string Disabled
XmlComment
XmlAttributes
Struct (XML Attributes)
XmlChildren
Array (XML Node List)